Zebrania sprawozdawczo-wyborcze na terenie Gminy i Miasta Błaszki

0

Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w samorządach mieszkańców na terenie Gminy i Miasta Błaszki

Zobacz harmonogram zebrań

Ramowy porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania.
 3. Przeprowadzenie konsultacji społecznej dot. Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej (sołectwa: Kamienna Wieś, Kamienna Kolonia, Brończyn, Sędzimirowice).
 4. Złożenie w formie pisemnej sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres kadencji 2010-2014.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
 6. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 7. Przeprowadzenie wyborów:
  • sołtysa
  • rady sołeckiej
 8. Wolne wnioski, zapytania.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku quorum następne zebranie mieszkańców sołectwa odbędzie się po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny zebrania.