Zawiadomienie do Prokuratury w sprawie świetlicy w Brończynie

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Sieradzu o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu czynności przez byłego Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki P.Ś, poświadczeniu przez niego nieprawdy i wyłudzeniu od Samorządu Województwa Wielkopolskiego środków publicznych w wysokości 25 000,00 zł na realizację operacji na realizację operacji:„ Podniesienie jakości życia lokalnej społeczności oraz poprawa estetyki centrum wsi poprzez remont pokrycia dachu i elewacji na budynku Świetlicy Wiejskiej w Brończynie”.
Z dokumentacji wynika urzędowej wynika, że w dniu 18 marca 2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki P.Ś. reprezentujący Gminę i Miasto Błaszki podpisał z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 i zobowiązał się do nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy. Jednakże w dniu 13 grudnia 2001 roku została podpisana umowa użyczenia na mocy której użyczono lokal usytuowany w budynku tzw. Strażnicy OSP w miejscowości Brończyn o powierzchni 374,00 m2 oraz działkę gruntu o powierzchni 2500 m2.
Tym samym mogło dojść tutaj do niedopełnienia obowiązków przez byłego Burmistrza, gdyż nie wypowiedział on przedmiotowej umowy i zataił on ten fakt w chwili ubiegania się o pomoc finansową od Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W tym przypadku istnieje także podejrzenie złamania przepisów antykorupcyjnych, bo Prezesem OSP Brończyn z którym zawarto umowę był radny Rady Gminy i Miasta Błaszki.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę użyczenia należy traktować jako przeniesienie prawa posiadania. Tym samym po otrzymaniu pomocy budynek dalej był wykorzystywany na cele niezgodne z zapisami umowy. Umowa użyczenia rozwiązana została dopiero z dniem 18 maja 2015 roku w trybie porozumienia stron.