XXIII Sesja Rady Gminy i Miasta w Błaszkach

0

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), zwołuję na dzień 26 sierpnia 2016 r. (piątek) o godz.10.00 w sali budynku B w Błaszkach XXIII Sesję Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z XXII Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki o działalności między Sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Błaszki na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2031.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR XIX/123/16 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.
11. Wolne wnioski i informacje radnych.
12. Zakończenie XXIII Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki
Agnieszka Bieńkowska