XXII Sesja Rady Gminy i Miasta w Błaszkach

0

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. (środa) o godz.10.00 w Centrum Kultury w Błaszkach XXII Sesję Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z XXI Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki o działalności między Sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie finansowe Gminy i Miasta Błaszki za 2015 rok- bilans jednostki samorządu terytorialnego:
a) wystąpienie Skarbnika Gminy i Miasta Błaszki.
8. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a) wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki;
b) przedstawienie uchwały Nr IV/97/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2015 rok;
c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Błaszki o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta za 2015 rok;
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki; e) przedstawienie uchwały Nr IV/153/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Błaszki o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki za 2015 rok;
f) dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Błaszki na 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR V/28/15 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. naziemnych elektrowni wiatrowych wybudowanych na terenie Gminy i Miasta Błaszki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Sieradzkiemu pomocy finansowej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ulicy Kościuszki w miejscowości Błaszki”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
18. Wolne wnioski i informacje radnych.
19. Zakończenie XXII Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.