XLII Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

0

Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), zwołuję na dzień 29 listopad 2017 r. (środa) o godz.10:00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B)  nadzwyczajną XLII Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Błaszki na rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Błaszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Błaszki na lata 2018 – 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej we Włocinie wraz z oddziałem przedszkolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową we Włocinie wraz z oddziałem przedszkolnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Domaniewie wraz z oddziałem przedszkolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Domaniewie wraz z oddziałem przedszkolnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kwaskowie wraz z integracyjnym oddziałem przedszkolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kwaskowie wraz z integracyjnym oddziałem przedszkolnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/219/17 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 22.06.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kalinowej im. Stanisława Moniuszki w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kalinowej im. Stanisława Moniuszki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sędzimirowicach wraz z oddziałem przedszkolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej wraz z oddziałem przedszkolnym w Sędzimirowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łubnej – Jakusy.
 13. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 14. Zakończenie XLII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Błaszkach

/-/ Agnieszka Bieńkowska

UWAGA!!!
Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Błaszkach materiały na XLII Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach dla radnych i przewodniczących rad sołeckich (porządek obrad, projekty uchwał i inne materiały na sesję) są dostępne w zakładce MATERIAŁY NA SESJE