XI Sesja Rady Gminy i Miasta w Błaszkach

0

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm), zwołuję na dzień 10 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) o godz.13.00 w Centrum Kultury w Błaszkach – XI Sesję Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z X Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki o działalności między Sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji z terenu posesji rośliny gatunku Barszcz Sosnowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Błaszki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy i Miasta Błaszki na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 12. Wolne wnioski, zapytania.
 13. Zakończenie XI Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Błaszki
Agnieszka Bieńkowska