Wsparcie realizacji zadań publicznych

0

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: pomocy  społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 wybrano następujące oferty:

I. Zadanie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zadanie Nr 1 o wsparcie – Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
– oferta Ludowy Klub Sportowy PIAST Błaszki
Wysokość przyznanej dotacji – 6.000,00 zł

II. Zadanie w zakresie Kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
Zadanie Nr 1 o wsparcie – Kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe
– oferta Nr 1 – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Przyszłość dla Żelisławia”
Wysokość przyznanej dotacji – 2.500,00 zł
– oferta Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Włocin Kolonia „Razem Ku Przyszłości”
Wysokość przyznanej dotacji – 2.500,00 zł
– oferta Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gzików
Wysokość przyznanej dotacji – 2.500,00 zł
– oferta Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Chrzanowice, Chrzanowice-Wilczkowice
Wysokość przyznanej dotacji – 2.500,00 zł
– oferta Stowarzyszenie Międzysołeckie „Więź” Wojków
Wysokość przyznanej dotacji – 2.500,00 zł
– oferta 44 Błaszkowska Drużyna Harcerska „Parasol” im. poch.Jerzego Bartka Kozłowskiego ps. „Kastor”
Wysokość przyznanej dotacji – 1.350,00 zł

III. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Zadanie Nr 1 o wsparcie – popularyzacja wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu
– oferta Ludowy Klub Sportowy PIAST Błaszki
Wysokość przyznanej dotacji – 2.000,00 zł
Zadanie Nr 2 o wsparcie – popularyzacja turystyki i walorów krajoznawczych Gminy Błaszki
– oferta 44 Błaszkowska Drużyna Harcerska „Parasol” im. poch.Jerzego Bartka Kozłowskiego ps. „Kastor”
Wysokość przyznanej dotacji – 1.600,00 zł

Wyżej wymienione organizacje pozarządowe działają zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339) oraz spełniają wymogi określone w załączniku do Zarządzenia Nr 210/16 Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.