Ważna informacja dla rolników

0

Szanowni Rolnicy
Zebrane od Państwa zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych zagrożeniem suszy pozwoliły nam na wstępną orientację dotyczącą rozmiaru zjawiska oraz były podstawą wystąpienia do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach o potwierdzenie wystąpienia suszy. Ekspertyza Instytutu potwierdziła, że na terenie naszej gminy wystąpiło zagrożenie suszą mające negatywny wpływ na wegetację roślin. Zgodnie z definicją w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. Rolnicy, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. z 2015.187. z dnia 27.01.2015r. Warunkiem ubiegania się o kredyt jest udokumentowanie, że szkoda jaka wystąpiła w 2015 r przekracza 30% średniej rocznej w stosunku do produkcji rolnej z 3 lat poprzedzających rok bieżący.
Jeżeli nadal mimo wcześniejszego zgłoszenia rolnik uznaje i podtrzymuje wystąpienie szkody i spełnia powyższe warunki, a także zamierza ubiegać się o preferencyjny kredyt komisja gminna powołana na podstawie Zarządzenia Wojewody Łódzkiego dokona kontroli w terenie, sporządzi protokół potwierdzający wystąpienie szkody. Druki, wniosek oraz oświadczenie Nr 1 i Nr 2 będą dostępne u sołtysa i są do pobrania na stronie bip.blaszki.pl. W dniu 23 lipca 2015 roku sołtysi zostali poinformowani za pomocą usługi multisms o potrzebie odbioru niezbędnej dokumentacji w tutejszym Urzędzie. Sołtysi, którzy nie posiadają telefonów komórkowych zostali powiadomieni telefonicznie. Prawidłowo wypełnione w/w dokumenty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach w nie przekraczalnym terminie nie później niż do dnia 31 lipca 2015r. Dokumenty wypełnione nie prawidłowo oraz dostarczone po terminie nie zostaną przyjęte.
Dostarczając dokumenty należy zabrać ze sobą:
– nakaz podatkowy za 2015r .,
– w przypadku dzierżawy gruntów (kserokopia umowy dzierżawy),
– dowód osobisty i NIP,
– kserokopia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.