Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

0

W marcu 2016 r. na mocy Uchwały Nr XX/128/16 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia ,, Regulaminu udzielania dofinansowania na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Błaszki’’ rozpoczął się proces wsparcia dla mieszkańców gminy na cele związane ze stopniowym usuwaniem azbestu z terenu naszej gminy.
W 2016 r. Gmina i Miasto Błaszki pozyskała dofinansowanie na zadanie pn. ,, Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Błaszki”z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pierwszym etapie przedsięwzięcia zebrane zostały wnioski od właścicieli nieruchomości, którzy chcieli ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwianie azbestu. Następnym krokiem był wybór na podstawie zapytania ofertowego wykonawcy zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych. Jednocześnie został przygotowany i złożony wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o przyznanie dotacji na ten cel. W dniu 28 lipca 2016 r. została zawarta umowa dotacji nr 149/OZ/D/2016 w wyniku, której Gmina  i Miasto Błaszki pozyskała dotację w wysokości 101 985,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi i NFOŚiGW. Kwota ta pozwoliła na unieszkodliwienie łącznie 163 030 kg wyrobów azbestowych.  Wykonane prace polegały na przeprowadzeniu demontażu, zbierania, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest o łącznej masie 69 350 kg oraz na zebraniu,  transport i unieszkodliwienie 93 680 kg  wyrobów zawierających azbest. Łącznie unieszkodliwiono 163 030 kg wyrobów zawierających azbest. Wkład własny Gminy i Miasta Błaszki na realizację zadania wyniósł 1030,80 zł oraz obsługa merytoryczna i techniczna w całym procesie pozyskiwania dotacji.
Wyroby azbestowe zostały odebrane i  unieszkodliwione z 27 miejscowości na terenie naszej gminy z których właściciele nieruchomości złożyli wnioski o uzyskanie dofinansowania. Spośród tych miejscowości najwięcej wyrobów azbestowych usunięto w miejscowości Równa w ilości 14 680 kg co stanowi 9 % całego unieszkodliwionego azbestu w 2016 r. Natomiast najmniejsza ilość azbestu została odebrana  i unieszkodliwiona z miejscowości Żelisław Kolonia w ilości 1 120 kg.
W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010 – 2016 z perspektywą do roku 2032”, Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki ogłasił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki w 2017 roku. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2017 r.