Spotkanie Burmistrza i producentów ziemniaka z Podsekretarzem Stanu w MRiRW

0

23 stycznia 2015 r. odbyło się w Błaszkach spotkanie z producentami ziemniaka zorganizowane przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. W spotkaniu oprócz rolników i Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki Pana Karola Rajewskiego uczestniczyli również: Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Górczyński – Prezesa i Krzysztof Nowak – Wiceprezesa IRWŁ, Jan Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu, Bogusław Rzeźnicki – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW, Marzena Trajer i Witold Wierzbiński – Dyrektorzy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, Jarosław Klimas – Wicewojewoda Łódzki, Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dyrektor OT ARR w Łodzi, Stefan Szczotka – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Włodzimierz Wojtaszek – dyrektor OR ARiMR w Łodzi, Tomasz Fraszka – Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,Wicestarosta Sieradzki, Wójt Gminy Wróblew, Wójt Gminy Burzenin, Wójt Gminy Goszczanów oraz przedstawiciele związków zawodowych rolników.
Rolnicy, którzy zmagają z brakiem możliwości zbytu swoich upraw wspominali o skomplikowanej sytuacji fitosanitarnej. W celu wyeliminowania chorób kwarantannowych ziemniaka w Polsce postulowano o zwiększenie dotacji o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowalny, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do kwoty w wysokości 70 % wartości zakupionych sadzeniaków. Proponowano również wprowadzenie rekompensat w wysokości 400 zł na jeden hektar – jednak nie więcej niż za dwa hektary w gospodarstwie – dla rolników uprawiających ziemniaki w 2014 roku. Rolnicy zwracali uwagę, na potrzebę ukierunkowania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na badanie bakteriozy głównie w sadzeniakach ziemniaka i dofinansowanie tej instytucji. Proponowano również wytypowanie jednej gorzelni na terenie województwa łódzkiego do utylizacji wykrytych sporadycznie porażonych bulw ziemniaka celem całkowitego wyeliminowania CMS, a także zabezpieczenie środków w budżecie na rekompensaty za zutylizowanie porażonych bulw ziemniaka i na zwiększenie dopłat do materiału sadzeniakowego. Producenci ziemniaków zwracali uwagę na potrzebę większej współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi resortami dla  pozyskania nowych rynków zbytu dla polskich ziemniaków. Rozmawiano o Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, i wykorzystaniu go na działania promocyjne polskiego ziemniaka w celu zwiększenia spożycia zarówno w Polsce jak i na świecie. Wnioski ze spotkania zostały przesłane do Zofii Szalczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Joanny Chełmińskiej – Wojewody Łódzkiej, Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Wiktora Szmulewicza – Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Spotkanie z producentami ziemniaka