Sesja Rady dopiero w poniedziałek

0

Niestety Przewodnicząca Rady nie przychyliła się do wniosku Burmistrza Błaszek Karola Rajewskiego o zwołanie w dniu wczorajszym XXXI Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach w trybie nadzwyczajnym.
Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), zwołała Sesję na dzień 13 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B).

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach, stwierdzenie kworum,powołanie protokolanta.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę i Miasto Błaszki, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe.
6. Zakończenie XXXI Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy i Miasta Błaszki odbędą się w dniu 13 marca 2017 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B).

Decyzją Przewodniczącej, Rada podejmie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe dopiero 13 marca 2017 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przedmiotową uchwałę przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty. Datą przekazania jest data otrzymania uchwały przez kuratora oświaty. Kurator oświaty opiniuje uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania. Uchwała podlega też zaopiniowaniu przez związki zawodowe, które opiniują uchwałę na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Jak wynika z powyższego wniosek burmistrza o zwołanie sesji w dniu wczorajszym był zasadny. Prawdopodobnie 13 marca 2017 roku dowiemy się dlaczego Przewodnicząca Rady gra na zwłokę. Przypomnijmy, że zaproponowany projekt burmistrza nie przewiduje oczekiwanej likwidacji trzech najnowocześniejszych szkół gimnazjalnych w naszej gminie.