Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki

0

W związku z pisemną prośbą 16 osób, które w dniu 2 listopada 2015 roku wzięły udział w tzw. „Pikiecie Mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki”, przedstawiam odpowiedzi i informacje uzupełniające na temat postulatów w kolejności ich zgłoszenia. 16 osób  domagało się spełnienia następujących postulatów:

„Dowozu dzieci do szkół bez uwzględniania odległości i wieku dzieci”.

Na dzień dzisiejszy dowóz organizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sytuacja w tym aspekcie jest analizowana. Wnioski i propozycje przedstawione będą wariantowo razem z analizą dotyczącą stanu oświaty przeprowadzoną przez firmę zewnętrzną. Wtedy też przedstawione będą propozycje zmian organizacyjnych i działań potrzebnych i oczekiwanych oraz wymuszonych trudną sytuacją finansową gminy.

„Doszkolenia pracowników z Referatu Rolnictwa”.

Pracownicy Urzędu podczas swojej pracy doszkalają się bezpośrednio na stanowisku pracy podlegając w miarę możliwości finansowych szkoleniom zewnętrznym. O ile będzie taka potrzeba oczywiście będzie tak również w przyszłości.

 „Wspólnych spotkań mieszkańców z burmistrzem i radnymi w formie konferencji i otwartej dyskusji raz w miesiącu”.

Widząc potrzebę spotkań podczas których wymienia się opinie i przedstawia rozwiązania pragnę zapewnić, że wykorzystuję w tym celu każdą nadarzającą się okazję. Ustosunkowując się wprost do tej propozycji zwracam uwagę, że w okresach podobnych tj. zwyczajowo raz w miesiącu organizowane są takie spotkania w postaci Sesji Rady Gminy. Wtedy też można przedstawić swoje racje i być wysłuchanym. Z takiej formy korzysta wiele osób. Poza tym organizowane są zebrania wiejskie, spotkania tematyczne, problemowe konsultacje społeczne, bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Aby być bardziej dostępnym dla mieszkańców w ostatnim czasie wydłużona została również praca Urzędu Gminy i Miasta w poniedziałki do godziny 16.00.

„Wsparcia mieszkańców w walce z budową zakładu w Chabierowie poprzez działania zmierzające do unieważnienia decyzji w tym pomoc w formie prawnej oraz wznowienie konsultacji społecznych”.

Procedura zmierzająca do budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Chabierowie zakończona została decyzją administracyjną wydaną przez starostę powiatu sieradzkiego tj. pozwoleniem na budowę. Z mojej inicjatywy w gminie przetoczyła się dyskusja na w/w temat wywołana przez wniosek zakończony projektem uchwały Rady Gminy i Miasta Błaszki o przystąpieniu do Związku Komunalnego „Czyste Miasto Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (odsyłam do protokołu z Sesji z 27.03.2015r.) na co radni nie wyrazili zgody. Konsekwencją przystąpienia do Związku było by zorganizowanie przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy i wywożeniu ich do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Ceków Kolonia. Uważałem i nadal uważam, że organizacja systemu gospodarowania odpadami będzie skuteczniejsza  w oparciu o związek, który posiada nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów w tym własne linie sortownicze, magazyny, wysypisko i kompostownie. Związek skupia 22 samorządy w tym miasta: Kalisz, Sieradz, Turek. Do związku należą też mniejsze gminy jak: Brzeziny, Opatówek czy Wróblew. Przyłączenie do związku to lepsza organizacja, bezpieczeństwo i szansa na obniżenie kosztów i spełnienie wymogów ekologicznych. Jednocześnie informuję, iż rozumiejąc i szanując ale nie popierając strategii budowy nowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Chabierowie przez poprzedniego burmistrza nie będę  przyczyniał się do torpedowania legalnie zdobytego pozwolenia na budowę w tym nowej inwestycji na terenie Gminy i Miasta Błaszki, która potencjalnie może być docelowym miejscem pracy dla wielu mieszkańców oraz źródłem środków podatkowych tak potrzebnych naszej gminie.

„Odstąpienie od nałożonej opłaty najmu Stowarzyszeniu Szkół Katolickich Szkole Podstawowej w Jasionnej” oraz „Wystąpienie o dotacje lub innej możliwej formy pozyskania funduszy na rzecz prac konserwatorskich budynku w Jasionnej”.

Wychodząc z założenia, że rolą każdego gospodarza jest dbałość o mienie własne lub powierzone staram się jako burmistrz dbać o majątek gminny. Dlatego już wiele miesięcy temu zwróciłem uwagę na „perełkę” historyczno-architektoniczną jaką jest Dwór w Jasionnej obecnie zajmowany przez Szkołę Katolicką. Ponieważ zaobserwowałem, że stan budynku jest co najmniej niepokojący, a z posiadanych informacji wynikało, że wynajmujący do tej pory za wynajem nic nie płacił. Dlatego w trosce o majątek gminy (w tym o bezpieczeństwo uczących się w tym budynku dzieci) doszedłem do wniosku, że konieczne są remonty i większa dbałość o budynek. Przygotowałem z dużym wyprzedzeniem pisemną propozycję do aktualnego wynajmującego o możliwości przedłużenia umowy z jednoczesnym zapisaniem odpłatności (czynszu) mogącego być zamienionym na pokrycie kosztów remontowych. Taka propozycja choć nie bez oporów została zaakceptowana i obecnie funkcjonuje. Jednocześnie o ile to tylko będzie możliwe będziemy poszukiwali zewnętrznego wsparcia potrzebnego do generalnego remontu obiektu wraz z otoczeniem. Pragnę dodać, że Dworek w Jasionnej jest jedynym publicznym dworkiem na terenie Gminy i Miasta Błaszki doskonale wpisując się w wypracowywany i opisywany od 2015 roku „Szlak dworków szlacheckich” pokazujący tożsamość historyczną tego terenu i mogący z czasem stać się znakiem rozpoznawczym gminy.

„Dymisji skompromitowanego działacza przegranej partii z zajmowanego stanowiska sekretarza, a wcześniej doradcy Urzędu Gminy i Miasta Błaszki”.

Odnosząc się do tego postulatu pragnę poinformować po raz kolejny co czyniłem również wielokrotnie publicznie, że obecny sekretarz Gminy i Miasta Błaszki  – Pan Jacek Walczak wygrał konkurs rozpisany w I połowie 2015 roku w związku z czym jest zatrudniony na pełny etat na w/w stanowisku w formie umowy o pracę. Jednocześnie zgodnie z regulaminem organizacyjnym jest naczelnikiem Wydziału Infrastruktury, Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Rozwoju i Promocji. Jest również Pełnomocnikiem Informacji Niejawnych, wchodzi w skład Zespołu Kryzysowego, zastępuje mnie w sytuacji nieobecności w urzędzie oraz rozładowuje bieżącą pracę urzędu. Pan Jacek Walczak przedstawia mi propozycje rozwiązań, przygotowuje bądź nadzoruje wykonywanie analiz czy sprawozdań zajmując się kreowaniem nowych rozwiązań strategicznych. Z jego pracy jestem w pełni zadowolony i nie przewiduję żadnych zmian zmniejszających jego rolę w ustalonym trybie funkcjonowania gminy.

 „Zajęcia stanowiska w sprawie budowy elektrowni wiatrowych”.

Elektrownie wiatrowe są już, czy tego chcemy czy nie chcemy elementem gospodarczym, oraz krajobrazowym Naszego kraju. O ile nie naruszają prawa, praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego zasługują na równe traktowanie z innymi działalnościami gospodarczymi człowieka. W swoim działaniu jestem wyczulony zarówno na nieuprawnione wspieranie jak i na przejawy dyskryminacji. Dlatego o ile lokalizacje słupów elektrowni wiatrowych będą planowane w bezpiecznej (prawnie oraz społecznie) akceptowanej lokalizacji nie będę im przeciwny.

 „Zastosowanie poprzednich porozumień odnośnie budowy GPZ”.

Decyzja celu publicznego na budowę przesyłowej linii energetycznej kablowej średniego napięcia SN-12/20 kv wraz ze światłowodem z elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy Warta do projektowanego GPZ w miejscowości Borysławice została wydana w dniu 7 kwietnia 2015 roku. Mieszkańcy wszystkich miejscowości przez które planowany był przebieg kabla na każdym etapie postępowania byli informowani poprzez obwieszczenia publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu. Nikt nie złożył żadnych zastrzeżeń w przewidzianych ustawowo terminach. Dlatego nie znajduję uzasadnienia do zmiany stanowiska.

Karol Rajewski
Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki