Oświadczenie Burmistrza Błaszek

0

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, o rzekomym pomyśle przerobienia sal lekcyjnych w budynku gimnazjum w Błaszkach na pomieszczenia dla urzędników uprzejmie informuję, że ze względu na decyzję radnych, którzy nie wyrazili zgody na utworzenie szkoły podstawowej w Błaszkach z oddziałami gimnazjalnymi, uczniowie gimnazjum zostaną w budynku gimnazjum do czasu wygaszenia szkoły.
Przypomnę, że decyzja radnych musiała spotkać się z aprobatą środowisk szkolnych obydwu błaszkowskich placówek, gdyż ani dyrekcja, ani grono pedagogiczne, ani rada rodziców nie poparli  mnie i nie apelowali do radnych o poparcie mojego pomysłu połączenia tych dwóch placówek. Gdyby przychylono się do tego pomysłu to od września tego roku szkoła podstawowa mogłaby funkcjonować w dwóch budynkach i nie byłoby problemu.
W związku z powyższym do czasu wygaszenia gimnazjum nie ma możliwości przeniesienia tam szkoły podstawowej, gdyż doprowadziłoby to do wprowadzenia pełnej dwuzmianowości i zajęcia lekcyjne kończyłyby się późnym wieczorem. Wprowadzenie pełnej dwuzmianowości nie jest również możliwe ze względu na organizację dowozów uczniów do szkół. Obecny budynek gimnazjum i tak nie pomieści ośmioklasowej szkoły, a dostosowanie go w całości do szkoły podstawowej pochłonęłoby olbrzymie nakłady finansowych, ze względu chociażby na dostosowanie wszystkich sanitariatów do potrzeb najmłodszych dzieci.
Po konsultacjach z dyrekcją obydwu placówek postanowiliśmy, że dokończony zostanie rozpoczęty w 2015 roku remont obecnego budynku szkoły podstawowej, który przeznaczony będzie dla klas starszych. Za pozostawieniem starszych uczniów w tej szkole przemawia duża hala sportową. Przeniesienie całej szkoły do budynku gimnazjum spowodowałoby realne zagrożenie dla zdrowia uczniów, którzy musieliby przychodzić na hale sportową tylko na zajęcia wychowania fizycznego i wracać rozgrzani i spoceni po zajęciach do szkoły. Drugie piętro gimnazjum po wygaszeniu będzie dostosowane dla klas najmłodszych szkoły podstawowej. Młodsze dzieci będą mogły ćwiczyć na mniejszej sali gimnastycznej i korzystać ze stołówki, bez potrzeby przemieszczania się z budynku do budynku, co poprawi ich bezpieczeństwo.
Ze względu na dużą powierzchnię budynku, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy i po konsultacji z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdecydowaliśmy o przeniesieniu na pierwsze piętro Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Co więcej będzie tam również zorganizowany dom dziennego pobytu dla osób starszych oraz sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Instytucja ta będzie miała oddzielne i niezależne wejście od drugiej strony budynku i niezależne wyjście na chodnik. Nadmienię, że obecnie w budynku gimnazjum jest już Centrum Usług Wspólnych i nie koliduje to z pracą szkoły.
W związku z powyższym nie jest prawdą, że budynek zostanie przeznaczony tylko dla urzędników, a dzieci zostaną pozostawione w szkole podstawowej i wprowadzona zostanie dwuzmianowość. W mojej ocenie funkcjonowanie największej szkoły w Błaszkach w dwóch budynkach jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem, które wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów i stworzy im lepsze warunki do nauki i rozwoju.
Przypomnę tylko, że już na początku kadencji zwróciłem uwagę na potrzebę remontu szkoły podstawowej w Błaszkach. Byłem przerażony stanem tej największej w naszej gminie szkoły i to ja wyszedłem z inicjatywą rozpoczęcia remontu placówki. Radni z Komisji Miasta zwizytowali ze mną szkołę i wspólnie podjęliśmy decyzję o potrzebie wygospodarowania środków finansowych na wyremontowanie szkoły. Podczas jednej z Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach wprowadziłem do porządku obrad projekt uchwały o zmianach budżetowych i przesunięciu kwoty 100 tys. złotych na rozpoczęcie remontu placówki. Rada przyjęła uchwałę głosami 13 radnych. Przeciw był tylko radny Michał Kołodziejczak. W głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Konewka. Tak rozpoczął się remont największej szkoły w naszej gminie do której uczęszcza prawie pół tysiąca dzieci.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Błaszkach przeznaczyliśmy kolejne 100 tys. zł na remont placówki w tym roku, ale to nie koniec nakładów finansowych na ten cel.
To nie burmistrz jest odpowiedzialny za powstałe zamieszanie w błaszkowskiej oświacie, tylko wieloletnie zaniedbania poprzednich władz i  działania Rządu Prawa i Sprawiedliwości, który wygasza, a raczej likwiduje trzy gimnazja w gminie Błaszki. Obecne moje działania  są próbą racjonalnego zagospodarowania jednego z trzech budynków wybudowanych w poprzednich latach za 15 milionów złotych.
Działania osób, które wprowadzają opinię publiczną w błąd noszą znamiona pomówień i w mojej ocenie są jedynie odwetem za niespełnienie podłych i interesownych żądań osób w nie zaangażowanych.

/-/ Karol Rajewski
Burmistrz Błaszek