Oświadczenie Burmistrza Błaszek

0

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o rzekomym odmówieniu radnym przepisania stanowiska, w związku z koniecznością niezwłocznego przedłożenia go w trakcie trwającego posiedzenia Rady, informuję, że jest to zwykłe pomówienie, które ma na celu zdyskredytowanie mojej osoby w oczach opinii publicznej za obnażenie bezprawnych działań i niespełnienie interesownych żądań jednego z wpływowych radnych.
Wyjaśniam, iż XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach odbyła się w dniu 21 sierpnia 2017 roku  w godzinach 14.00 -14.58, a Rada Miejska w Błaszkach nie wystąpiła do mnie o oddelegowanie pracownika do obsługi Sesji i tym samym naruszyła prawo poprzez bezprawne wkroczenie w kompetencje burmistrza i samowolne zadysponowanie pracownika Urzędu do obsługi przedmiotowego posiedzenia.
Zgodnie z przepisami działające w Urzędzie Miejskim Biuro Obsługi Burmistrza i Rady wchodzi w skład aparatu pomocniczego Burmistrza, jakim jest Urząd Miejski w Błaszkach, przy pomocy którego Burmistrz wykonuje zadania. Biuro Obsługi Burmistrza i Rady nie wchodzi w skład Rady Miejskiej w Błaszkach. Z tego powodu  Rada nie ma kompetencji do nakładania na pracowników Biura określonych zadań. Wkraczanie przez Radę Miejską w kompetencje burmistrza jest działaniem sprzecznym z art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i  art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych. Rada Miejska nie jest pracodawcą wobec osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i nie ma więc uprawnień do określania ich obowiązków pracowniczych. To burmistrz będący kierownikiem Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika  służbowego w stosunku do pracowników urzędu.
Potwierdzeniem powyższego jest również fakt, iż w dniu 25 sierpnia 2017 roku Komendant Komisariatu Policji w Błaszkach poinformował mnie na piśmie, że w dniu 21 sierpnia 2017 roku dopiero pomiędzy godziną 16.00 a 17.00 do Komisariatu Policji w Błaszkach przyszło trzech radnych Rady Miejskiej w Błaszkach z prośbą o udzielenie im pomocy w postaci przepisania posiadanego przez nich pisma, w związku z odbywającym się posiedzeniem Rady Miejskiej w Błaszkach oraz w związku z koniecznością niezwłocznego przedłożenia tego pisma w trakcie trwającego posiedzenia Rady. Jak wynika z wyjaśnień Komendanta pismo to zostało przepisane i wydrukowane  w Komisariacie Policji w Błaszkach w 4 egzemplarzach.
Nie jest więc prawdą, że odmówiłem przepisania stanowiska, w związku z koniecznością niezwłocznego przedłożenia go w trakcie trwającego posiedzenia Rady, bo posiedzenie zakończyło się ok. godz. 14.58, a dopiero kilka minut po godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach zjawił się radny Aleksy Pietrzak, który po chwili wyniósł przegłosowane w trakcie zakończonej już sesji stanowisko Rady. Fakt ten zarejestrował miejski monitoring.
W związku z powyższym Rada nie ma podstaw do złożenia i uznania za zasadną skargi na działalność burmistrza, gdyż sama dopuściła się istotnego naruszenia prawa wkraczając w kompetencje burmistrza, a wszelkie insynuacje z tym związane są zwykłymi pomówieniami i działaniami odwetowymi.

Burmistrz Błaszek
/-/ Karol Rajewski