NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2015R

0

pojemnik na odpady zmieszane

Odpady komunalne niepodlegające segregacji

worek koloru żółtego

Papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia

worek koloru brązowego

Odpady ulegające biodegradacji

worek koloru niebieskiego

Odpady zielone

worek koloru białego

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane leki

worek koloru zielonego

Szkło bezbarwne i kolorowe oraz opakowania szklane