Nowe symbole gminy Błaszki zaopiniuje Komisja Heraldyczna

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski przy wsparciu Rady Miejskiej w Błaszkach dostosował nazwę gminy, jej organów oraz urzędu do obowiązujących przepisów prawa. Uchwalono także nowy Statu. Jedyną rzeczą, która teraz pozostała do usankcjonowania burmistrzowi i radnym jest nielegalny herb i flaga gminy, którymi od lat posługiwał się błaszkowski samorząd.
Poprzedni burmistrz już w 2011 zwrócił się do Komisji Heraldycznej z prośbą o zaopiniowanie flagi gminy, jednak otrzymał negatywną opinię, ze względu właśnie na herb, który nie posiadał opinii Komisji. Do sprawy nigdy nie powrócono. Dopiero determinacja nowego burmistrza i radnych sprawiła, że zlecono opracowanie projektów symboli gminy Błaszki wraz z uzasadnieniem heraldyczno-historycznym. Udało się opracować projekt herbu gminy, który jest tożsamy z dawnym herbem miejskim Błaszek i pieczęciami miejskimi z XVII-XIX wieku. Przy projektowaniu herbu gminy wzięto też pod uwagę tradycję sięgającą okresu międzywojennego, która uwzględnia nawiązanie do najstarszej znanej pieczęci kojarzonej z Błaszkami, przedstawiającej zbrojną postać w bramie trzywieżowej budowli obronnej. Tradycja ta jest o tyle istotna, że z herbem w takiej postaci oswojeni są mieszkańcy i władze gminy Błaszki. Jeżeli chodzi o nowy projekt flagi gminy to uwzględnia on sugestie Komisji Heraldycznej z 2011 roku. Zaprojektowano również banner gminy Błaszki, flagę stolikową, pieczęcie gminy Błaszki, Burmistrza Błaszek i Rady Miejskiej w Błaszkach, łańcuchy Burmistrza Błaszek i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Błaszkach, sztandar gminy Błaszki i odznakę honorową gminy Błaszki.
Teraz burmistrz wystąpi o zaopiniowanie symboli gminy Błaszki do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego organem opiniodawczo-doradczym jest Komisja Heraldyczna, która oceni czy zaprojektowane symbole są zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego ds. administracji publicznej Rada Miejska w Błaszkach będzie mogła spokojnie przyjąć stosowną uchwałę, która usankcjonuje symbole gminy Błaszki i naprawi wieloletnie zaniedbania.