KURENDA – szkody w uprawach rolnych

0

W związku z wystąpieniem na terenie gminy szkód w uprawach rolnych spowodowanych zagrożeniem suszy, w przypadku stwierdzenia wystąpienia szkody w uprawach rolnych proszę o pobranie od sołtysa druku stosownego zgłoszenia. Druk zgłoszenia można także pobrać ze strony bip.blaszki.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach, pokój nr 20. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie należy zwrócić sołtysowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2015 roku.
Jednocześnie informuje, iż skierowaliśmy pismo do Wojewody Łódzkiego w celu podjęcia pilnych działań w powyższym zakresie oraz wystąpiliśmy do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach o potwierdzenie wystąpienia zjawiska. Na dzień dzisiejszy w związku z ubieganiem się o pomoc
obowiązują następujące zasady tj. szkoda musi wynosić ponad 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie z ostatnich 3 lat.
Stan zagrożenia suszy dotyczy następujących upraw:
– zbóż ozimych i zbóż jarych, krzewów owocowych.
Przewidywana forma pomocy polega na uzyskaniu preferencyjnych kredytów bankowych przeznaczonych na wznowienie produkcji oraz odtworzeniu środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników zostaną podjęte dalsze działania w oparciu o ewentualne wytyczne Wojewody.

Wzór zgłoszenia szkody w uprawach