Fundusz sołecki 2019

  Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm). oraz uchwały Nr XXXIV/248/14 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Błaszki środków stanowiących fundusz sołecki informujemy, że wysokość środków przypadająca sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. znajduje się poniżej
Warunkiem wykorzystania w danym roku budżetowym przypadających sołectwu środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołtysa do Burmistrza Błaszek w terminie do 30 września 2018 roku wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek musi być uchwalony przez zebranie wiejskie, zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego określonych w niniejszej informacji wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podejmowanych działań) oraz podać realny przewidywany koszt realizacji zadania. Należy bezwzględnie pamiętać, aby wysokość sumy kosztów przewidywanych działań wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Wnioskowane zadania muszą również być możliwe do zrealizowania w ciągu roku budżetowego. Środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, np: drobne prace remontowe w obiektach stanowiących mienie komunalne gminy (świetlice wiejskie) oraz ich doposażenie, wymiana oświetlenia ulicznego, montaż i remont wiat przystankowych, organizacja miejsc o charakterze rekreacyjnym i sportowym, urządzanie terenów zielonych, budowa lub zakup ławeczek, położenie kostki brukowej w miejscach ważnych dla społeczności lokalnej, nasadzenie roślin, naprawa chodników itp. Środki funduszu mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.)
Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. W związku z powyższym prosimy Sołtysów o odbiór informacji o wysokości Funduszu Sołeckiego za 2019 rok w Urzędzie Miejskim w Błaszkach I piętro pokój nr 15.

Informacja o wysokości środków przypadających danemu sołectwu na 2019 rok:

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) (4) Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1 Adamki 140 13 434,11 zł
2 Borysławice 592 31 293,58 zł
3 Brończyn 312 20 230,20 zł
4 Brudzew 186 15 251,67 zł
5 Bukowina 237 17 266,79 zł
6 Chabierów 194 15 567,77 zł
7 Chociszew 67 10 549,73 zł
8 Chrzanowice 214 16 358,01 zł
9 Cienia 208 16 120,94 zł
10 Domaniew 287 19 242,39 zł
11 Garbów 100 11 853,63 zł
12 Golków 94 11 616,56 zł
13 Gorzałów 86 11 300,46 zł
14 Gruszczyce 458 25 998,96 zł
15 Grzymaczew 170 14 619,48 zł
16 Gzików 246 17 622,40 zł
17 Jasionna 215 16 397,52 zł
18 Kalinowa 570 30 424,32 zł
19 Kamienna-Kolonia 238 17 306,30 zł
20 Kamienna-Wieś 360 22 126,78 zł
21 Kije 174 14 777,53 zł
22 Kobylniki 128 12 959,97 zł
23 Kokoszki 249 17 740,93 zł
24 Kołdów 160 14 224,36 zł
25 Korzenica 107 12 130,21 zł
26 Kwasków 151 13 868,75 zł
27 Lubanów 256 18 017,52 zł
28 Łubna-Jakusy 228 16 911,18 zł
29 Łubna-Jarosłaj 139 13 394,60 zł
30 Maciszewice 160 14 224,36 zł
31 Morawki 186 15 251,67 zł
32 Mroczki Małe 191 15 449,23 zł
33 Nacesławice 155 14 026,80 zł
34 Niedoń 271 18 610,20 zł
35 Orzeżyn 263 18 294,10 zł
36 Romanów 194 15 567,77 zł
37 Równa 317 20 427,76 zł
38 Sarny 152 13 908,26 zł
39 Sędzimirowice 252 17 859,47 zł
40 Skalmierz 349 21 692,14 zł
41 Smaszków 288 19 281,90 zł
42 Stok Nowy 144 13 592,16 zł
43 Stok Polski 236 17 227,28 zł
44 Sudoły 104 12 011,68 zł
45 Suliszewice 293 19 479,47 zł
46 Tuwalczew 77 10 944,85 zł
47 Włocin – Kolonia 339 21 297,02 zł
48 Włocin – Wieś 219 16 555,57 zł
49 Wojków 154 13 987,28 zł
50 Woleń 121 12 683,38 zł
51 Wójcice 187 15 291,18 zł
52 Wrząca 580 30 819,44 zł
53 Zawady 193 15 528,26 zł
54 Żelisław 271 18 610,20 zł
55 Żelisław-Kolonia 224 16 753,13 zł
Łącznie 55 12 486 927 981,21 zł

 

Wzory przykładowych dokumentów, z których może skorzystać sołectwo (do pobrania):