Czy radny naruszył przepisy antykorupcyjne?

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Błaszkach o przeprowadzenie czynności sprawdzających wobec jednego z radnych Rady Miejskiej w Błaszkach i ustalenie czy nie naruszył on przepisów określanych jako antykorupcyjne (a taki charakter ma min. art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), których celem jest wykluczenie wykorzystywania funkcji radnego dla własnej korzyści, albo nawet wykluczenie podejrzeń o takie wykorzystywanie.
W związku z przeprowadzaną sukcesywnie analizą dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Błaszkach, która jest pokłosiem niedawnej kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową ustalono, iż w dniu 23 kwietnia 2003 roku w Błaszkach pomiędzy Gminą i Miastem Błaszki reprezentowaną przez ówczesnego Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, a obecnym radnym została zawarta umowa dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości o pow.c.a 1,04 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
Niestety wynikający z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zakaz prowadzenia przez radnego rady gminy działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, obejmuje także prowadzenie działalności w zakresie produkcji rolnej z wykorzystaniem gruntów dzierżawionych od gminy. W orzecznictwie sądów administracyjnych kwestia ta nie budzi wątpliwości, tytułem przykładu wskazuję na: uchwałę 7 sędziów NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 1/07, ONSAiWSA 2007, Nr 3, poz. 62; wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2007 r., sygn. akt II OSK 1618/06.
W przypadku stwierdzenia, że radny naruszył przepisy wynikające z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz zawnioskował do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Błaszkach o wszczęcie odpowiedniej procedury przewidzianej prawem. O sprawie został również powiadomiony Wojewoda Łódzki.
To nie pierwszy taki przypadek, który będzie analizowany przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Błaszkach. Przypomnijmy, że na początku roku regionalna rozgłośnia radiowa podała informacje o radnym, który gra w znanym zespole muzycznym. Ze względu na fakt, że w oświadczeniach majątkowych tego radnego nie było informacji o dochodach osiąganych z tytułu innej działalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, o których informowały media, burmistrz poprosił przewodniczącą Rady o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy. Radny wyjaśnił, że „swoje pasje i zainteresowania muzyczne rozwija na wielu płaszczyznach…nie czerpiąc z tego korzyści”.