Burmistrz zawiadamia Prokuraturę Rejonową w Sieradzu

0

W dniu 27 lutego 2015 roku  Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki złożył zawiadomienie  do Prokuratury Rejonowej w Sieradzu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariusza publicznego, tj. czynu z art. 231 k.k., oraz nadużycia udzielonych uprawnień, skutkującego wyrządzeniem pokrzywdzonej osobie prawnej szkody majątkowej, tj. czynu z art. 296 k.k.
Sprawa dotyczy urządzenia na nieruchomości w miejscowości Borysławice budowli mającą stanowić drogę, wykonaną z materiału (w tym – destruktu asfaltowego) znajdującego się w zasobach gminy i stanowiącego jej własność. Dodatkowo po urządzeniu tej budowli i utwardzeniu jej przebiegu w terenie, bez jakiekolwiek podstawy zakwalifikowano tę drogę jako „pożarową” i umieszczono na niej elementy infrastruktury w postaci progu zwalniającego oraz oznakowania drogowego, co uczyniono wydatkując bezpodstawnie środki gminne. Podkreślenia wymaga, iż z ustaleń tutejszego organu poczynionych  w szczególności na podstawie analizy map i ewidencji wynika, iż teren na którym został urządzony w/w ciąg komunikacyjny, nie jest zaewidencjonowany jako publiczna droga gminna ani jakakolwiek inna droga. Teren ten nie stanowi przy tym drogi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t.), nie wypełnia bowiem definicji drogi ujętej w art. 4 tejże ustawy tzn. nie jest budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Teren ten nie stanowi nie tylko drogi publicznej, lecz  nawet drogi wewnętrznej w rozumieniu art. 8 w/w ustawy, albowiem po pierwsze nie został przeznaczony decyzją właściwego organu do ruchu pojazdów (a na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organem posiadającym kompetencję w tym zakresie jest Burmistrz), po wtóre zaś – nie został umieszczony w ramach gruntu wydzielonego liniami granicznymi, tj. na wydzielonym geodezyjnie pasie drogowym. Ponadto, zamontowane urządzenie do ograniczania prędkości pojazdów (próg zwalniający) zostało umiejscowione sprzecznie z regulacją Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – pkt. 8.1. Załącznika nr 4, zgodnie z którym progi zwalniające można stosować wyłącznie w obszarze zabudowanym na drogach (a przy tym – tylko na drogach określonej kategorii oraz posiadających nawierzchnię bitumiczną). Pan Burmistrz uważa, iż bez podstawy prawnej i uzasadnionej okolicznościami potrzeby, wydatkowano środki publiczne, użyto mienia i zasobów stanowiących własność gminną oraz narażono interes publiczny na szkodę.