Burmistrz wzywa Przewodniczącą Rady do przestrzegania przepisów prawa

0

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki wezwał w dniu dzisiejszym Przewodniczącą Rady Gminy i Miasta Błaszki Agnieszkę Bieńkowską do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przy zwoływaniu sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.
W świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym przewodnicząca rady jest zobowiązana do jej zwołania na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady (art. 20 ust. 3). Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia  o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zwołaniem sesji nazywa się czynność określonego w ustawie podmiotu (przewodniczącej rady), polegającą na zawiadomieniu radnych o terminie i miejscu odbycia obrad rady, połączoną z doręczeniem porządku obrad oraz projektów uchwał, których podjęcie na tej sesji jest przewidziane.
Przewodnicząca rady gminy jest każdorazowo zobowiązana do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysa) o sesji rady gminy (art. 37a).
Ze względu na dużą powierzchnię gminy skuteczne powiadomienie wszystkich radnych i sołtysów oraz dostarczenie im materiałów na sesje będzie zapewne zadaniem bardzo kosztownym i trudnym logistycznie dla przewodniczącej rady, ale to właśnie radni Rady Gminy i Miasta Błaszki odrzucili projekt nowego Statutu, który zakładał elektroniczne powiadamianie radnych i sołtysów o terminach sesji oraz komisji stałych i doraźnych rady, a przewodnicząca rady musi przestrzegać prawa. Burmistrz nie kryje zaskoczenia decyzją radnych, którzy najpierw poprosili o zakup nowoczesnych tabletów, które miały usprawnić im pracę i unormować sprawy powiadamiania o terminach sesji i komisji, a potem nie zatwierdzili nowego statutu.
Przypomnijmy, że do tej pory sołtysi nie byli nigdy powiadamiani przez przewodniczącą rady o terminach sesji i komisji na takich samych zasadach jak radni.