Burmistrz wnioskuje do Wojewody o sprawdzenie legalności uchwały

0

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego o sprawdzenie, w trybie nadzoru, legalności uchwały Rady Gminy i Miasta Błaszki nr VII/43/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki. Na skutek skargi wniesionej w dniu 26 marca 2015 r. przez czterech radnych Gminy i Miasta Błaszki, na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, uchwałą z dnia 24 kwietnia 2015 r. nr VII/43/15 Rada Gminy i Miasta Błaszki uznała ww. skargę za zasadną. W ocenie Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki postępowanie Rady Gminy i Miasta Błaszki w przedmiocie rozpoznania skargi było wadliwe. Wniesienie skargi uruchamia jednoinstancyjne, samodzielne postępowanie administracyjne o charakterze uproszczonym, kończące się czynnością faktyczną – zawiadomieniem. Mając to na uwadze, zdaniem Burmistrza, Rada Gminy i Miasta Błaszki winna przeprowadzić, choćby uproszczone, postępowanie wyjaśniające zasadność wniesionej skargi. W toku tego postępowania Rada winna umożliwić Burmistrzowi wypowiedzenie się co do stawianych mu zarzutów. W przedmiotowej sprawie nic takiego nie miało miejsca. Rada pojęła uchwałę bez wysłuchania i odniesienia się przez Burmistrza do stawianych mu zarzutów. W ocenie Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki w trakcie rozpoznawania przez Radę Gminy i Miasta Błaszki skargi z 26 marca 2015 r. doszło do naruszenia przez ten organ przepisów regulujących tryb rozpatrywania skargi i sporządzenia zawiadomienia o sposobie jej załatwienia.