Burmistrz walczy o apteki całodobowe

0

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Karol Rajewski wystąpił do Wojewody Łódzkiego o natychmiastowe podjęcie działań nadzorczych i ewentualne zawiadomienie Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie bezczynności władz Powiatu Sieradzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu. Obecnie obowiązująca uchwała nie jest dostosowania do potrzeb mieszkańców piętnastotysięcznej Gminy i Miasta Błaszki i nie zapewnienia dostępności świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Pomimo prawomocnego wyroku WSA (II SA/Łd 187/14 – Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-11) i NSA (II GSK 1765/14 – Wyrok NSA z 2015-04-14) władze Powiatu Sieradzkiego nie zmieniły uchwały o pracy aptek na 2015 r. i nie zobowiązały placówek farmaceutycznych do pełnienia całodobowych dyżurów w gminie Błaszki, co w ocenie Burmistrza może nosić znamiona przestępstwa określonego w art. 160 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, który mówi, że „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3„.