Budżet na 2016 rok przyjęty

0

W dniu dzisiejszym podczas XVI Sesji Rady Gminy i Miasta Błaszki radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu  na 2016 rok przygotowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki Karola Rajewskiego. Tak o swoim projekcie budżetu mówił Burmistrz : „Budżet Gminy i Miasta Błaszki na rok 2016 jest najtrudniejszym budżetem tej gminy od wielu lat. Jest budżetem z dochodami na poziomie 40 735 159,00 zł z czego dochody bieżące to 40 505 594,09 zł. Podatek od osób fizycznych to 5.329 382,00 czyli 37,79% z zapłaconych podatków z terenu gminy. Podatek od osób prawnych to 76 500,00zl. Podatek od nieruchomości będący jednym z głównych dochodów gminy to zaledwie 3 407 455,00zl. Podatek rolny to 1 806 099,00 zł. Podatek od środków transportowych to 526 385,00 zł. Subwencja oświatowa to 12 430 699,00 zł, wyrównawcza 8 034 068,00 zł, równoważąca 396 902,00 zł. Dochody na Pomoc Społeczną to 5 185 025,00 zł. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska to 1 617 570,00 zł.
Wydatki Gminy i Miasta Błaszki to łącznie 40 888 829,00 zł z czego wydatki bieżące to 38 365 884,00. Na uwagę zasługuje zatrważająco mała kwota wydatków majątkowych. Takie wydatki to kwota 2 522 945,00 zł co stanowi zaledwie 6% wszystkich wydatków. Wydatki na Oświatę i Wychowanie to 20 631 619,00 zł. Alarmujące jest to, że wydatki te już przekraczają 50,5% całego budżetu i ciągle wzrastają. Pomoc Społeczna to kwota 7 496 780,00zl, która stanowi 18,4% budżetu. Kultura to zaledwie 827 884,09 zł, a Administracje Publiczna to kwota 4 286 075,00 zł, która z konieczności jest mniejsza o 5% niż wydatki na ten dział w obecnym roku.
Chciałbym zwrócić uwagę na kilka porównań, które determinują i układają cały budżet gminy na następny rok. W dużym skrócie Gmina i Miasto Błaszki do Pomocy Społecznej dopłaca około 2 400 000,00 a do Oświaty ponad 8 mln zł. Stosunek dochodów na oświatę do wydatków na ten dział to 60 %, a skierowanych na pomoc społeczna 68%. Dlatego z przykrością muszę stwierdzić, że budżet Gminy i Miasta Błaszki na rok 2016 nie jest budżetem rozwojowym. Jest to budżet z obniżonym deficytem i pokrywający wydatki z dochodów bez udziału kredytów tj. unikający zadłużenia a wręcz je zmniejszający o 403 tys zł ale jednocześnie nie jest to budżet marzeń, a zdecydowanie przetrwania. Podczas analizy przyszłorocznego budżetu na uwagę zasługuje przełamanie złych trendów w dochodach podatkowych oraz pokrywanie wydatków w gospodarce odpadami z opłaty wpływającej od mieszkańców. Ważne jest stopniowe porządkowanie budżetu ze zbędnych wydatków, czy poszukiwanie nowych rozwiązań gospodarki finansami.
Już teraz jednak zapowiadam konieczność pracy w celu równoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi oraz uprzedzam o konieczności zmian w budżecie w toku realizacji budżetu. Przedstawiam budżet racjonalny i odpowiedzialny, który będzie zmieniał naszą gminę do czego zapraszam radnych oraz wszystkich chętnych. Dziękuję i proszę radnych o przyjęcie budżetu Gminy i Miasta Błaszki na 2016 rok”.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały. RIO pozytywnie zaopiniowała również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Błaszki przedstawioną razem z projektem budżetu. Pozytywne opinie o błaszkowskim przyszłorocznym planie finansowym wyraziły też komisje merytoryczne Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.