Błaszki wstrzymują wprowadzenie reformy oświaty

0

Wpłynęło pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie legalności trzech uchwał podjętych przez Radę Miejską w Błaszkach podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach w dniu 22 czerwca 2017 roku: Uchwały NR XXXV/216/17 Rady Miejskiej w Błaszkach w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Błaszkach, Uchwały NR XXXV/217/17 Rady Miejskiej w Błaszkach w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gruszczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Gruszczycach, Uchwały NR XXXV/218/17 Rady Miejskiej w Błaszkach w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej.
Z informacji w nim zawartych wynika, że przeprowadzone postępowanie nadzorcze, nie wykazało, aby Rada Miejska w Błaszkach podejmując uchwały naruszyła określone przepisy prawa. Organ nadzoru nie znalazł podstaw do kwestionowania legalności uchwał.
Burmistrz wystosowywał w tej sprawie pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdyż w jego ocenie Wojewoda Łódzki dopuścił się istotnego naruszenia art. 89 ustawy – Prawo oświatowe, gdyż zmian organizacyjnych dotyczących gimnazjum można dokonać z ostatnim dniem roku szkolnego, a organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia lub włączenia gimnazjum do szkoły innego typu, zawiadomić o swych zamiarach rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty oraz uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty wydawaną w formie postanowienia, na które służy zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej. Co więcej uchwały stwierdzające przekształcenie szkoły z mocy prawa (uchwały deklaratoryjne) powinny być podejmowane po nastąpieniu przekształcenia z mocy prawa wynikającego z przepisów ustawowych. W przypadku przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową uchwała powinna zostać podjęta po 1 września 2017 r.
Także Ministerstwo Edukacji Narodowej stało na tym samym stanowisku co burmistrz. Jasno wynika to z wcześniejszej korespondencji. Wojewoda Łódzki pomimo monitów z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Burmistrza Błaszek swoją decyzją sankcjonuje w ocenie burmistrza bubel prawny. Powyższa sytuacja jeszcze bardziej komplikuje poważną sytuację prawną w obszarze oświaty.
Burmistrz poinformował Ministerstwo Edukacji Narodowej, że z w/w powodów wstrzymuje procedurę podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do wszczęcia odpowiednich kroków prawnych wobec Wojewody w stosunku do zaistniałej sytuacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Burmistrz kategorycznie odmawia wykonania takich uchwał, gdyż działania jego nosiłyby znamiona rażącego naruszenia prawa i łamania Konstytucji RP.

Pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej