Będzie kolejne zawiadomienie do prokuratury. Tym razem w sprawie strażnicy w Kamiennej

0

W dniu dzisiejszym Burmistrz Błaszek Karol Rajewski złoży kolejne zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Sieradzu, tym razem o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu czynności przez byłego Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki P.Ś, poświadczeniu przez niego nieprawdy i wyłudzeniu od Samorządu Województwa Łódzkiego środków publicznych w wysokości 441 930,80 zł na realizację operacji Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych centrum wsi Kamienna Wieś poprzez modernizację Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej i budowę ciągu pieszego oraz miejsc postojowych przy boisku sportowym”.
Z dokumentacji wynika, że w dniu 21 marca 2012 roku Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki P.Ś podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na lata 2007-2013 na to zadanie i podpisując umowę zobowiązał się do nieprzenoszenia bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji do upływu 7 lat od dnia otrzymania płatności.
Jednakże w dniu 13 grudnia 2001 roku pomiędzy Zarządem Gminy i Miasta Błaszki reprezentowanym m.in. przez Pana P.Ś. (członka Zarządu), a Panem K.S Prezesem OSP w Kamiennej, który jednocześnie był w tym czasie Burmistrzem i Przewodniczącym Zarządu Gminy i Miasta Błaszki (co także mogło naruszać przepisy ustawy antykorupcyjnej) została podpisana umowa użyczenia na mocy której użyczono m.in. lokal usytuowany w Strażnicy OSP w miejscowości Kamienna.
Tym samym mogło dojść tutaj do niedopełnienia obowiązków przez byłego Burmistrza, gdyż nie wypowiedział on przedmiotowej umowy i zataił on ten fakt w chwili ubiegania się o pomoc finansową od Samorządu Województwa Łódzkiego.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę użyczenia należy traktować jako przeniesienie prawa posiadania. Tym samym po otrzymaniu pomocy budynek dalej był wykorzystywany na cele niezgodne z zapisami umowy, co istotnie narusza cele i zakres działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Umowa użyczenia rozwiązana została dopiero z dniem 12 maja 2015 roku w trybie porozumienia stron. Wciąż w Urzędzie Miejskim w Błaszkach trwa analiza dokumentacji i prawdopodobnie będą skierowane kolejne zawiadomienia w podobnych sprawach.