Będą zmiany w komisjach obwodowych!

0

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Karol Rajewski wyda zarządzenie w sprawie odwołania trzech członków ze składu obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy i Miasta Błaszki. To pokłosie kontroli, która wykazała, że pełnomocnicy trzech komitetów wyborczych wprowadzili Burmistrza w błąd zgłaszając kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, którzy są spokrewnieni z osobami kandydującymi do Parlamentu RP.
Kodeks wyborczy jasno reguluje sprawy pokrewieństwa między osobami wychodzącymi w skład komisji obwodowych a kandydatami w wyborach. Znowelizowany art. 184 § 1 pkt 2a) stanowi, że wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia.
W związku z wykrytymi przez Burmistrza nieprawidłowościami prowadzone są dalsze czynności sprawdzające.