Zagrożenia upraw roślin – zaraza ziemniaka

0

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Łodzi, Delegatura: w Sieradzu
tel. 043-822-41-45, fax. 827-11-76
e-mail: d-sieradz@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie
Powiat:  sieradzki
Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Ziemniak spod osłon
Data publikacji komunikatu: 26 MAJA 2017 r.

Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka. Lokalnie na uprawach ziemniaków wczesnych spod osłon zaobserwowano zarazę ziemniaka formę liściową i łodygową.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby, przystępuje się do wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Zabiegi rozpoczyna się gdy warunki meteorologiczne umożliwiają infekcję roślin ziemniaka (wilgotność powietrza zbliżona do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym wahająca się
od 8 do 18 oC).
Pierwszy zabieg przeprowadza się zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę, odpowiednio dobierając fungicydy.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547 ze zm.):
1.   Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2.  Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi,  zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3.   Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i poddanym kalibracji.
4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
https://bip.minrol.gov.pl / Informacje branżowe/Produkcja roślinna /Ochrona – roślin.