Ważny komunikat dla producentów ziemniaków

0

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Delegatura w Sieradzu przypomina rolnikom uprawiającym ziemniaki o obowiązku złożenia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Łodzi, Delegaturze w Sieradzu aktualnego na 2015 rok planu produkcji ziemniaka. Zapraszamy do siedziby inspekcji: Sieradz, ul. P.O.W. 29 codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel, w godzinach 7.30 – 15.30.
Brak spełnienia powyższych wymagań może spowodować utrudnienia w przemieszczaniu bulw ziemniaków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, do krajów UE, na eksport do krajów trzecich i jest zagrożone karą grzywny ( art. 107 ustawy o ochronie roślin Dz. U. z 2014 r. poz. 621 ze zm.)
Rolnicy spoza powiatu sieradzkiego składają aktualizację w odpowiednich dla swojego powiatu oddziałach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeśli:

  • Wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus – Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka).
  • Ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms i uznane za wolne, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii.
  • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer wpisu do tego rejestru producenta i dystrybutora oraz numer powiatu, na terenie którego uprawiane były bulwy ziemniaków.
  • Ziemniaki przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone również w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydane przez wojewódzkiego inspektora.
  • Dodatkowo ziemniaki wprowadzane na teren Słowacji muszą być zaopatrzone w dokument poświadczający, że producent lub sprzedawca przedmiotowych ziemniaków został wpisany do rejestru przedsiębiorców.
  • Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  • Kto wprowadza do obrotu lub przemieszcza bulwy ziemniaków bez oznakowania lub zaświadczenia podlega karze grzywny.
  • Wprowadzanie do obrotu lub przemieszczanie bulw ziemniaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców skutkuje, zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 621 ze zm.), naliczeniem opłaty sanacyjnej w wysokości 2 270 zł.

Bliższych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, tel. 042 633-99-72 , 611-66-60, Delegatura w Piotrkowie Tryb. ul. Dworska 13, tel. 044 646-68-62; Delegatura w Sieradzu, ul. POW 29, tel. 043 827-11-76, 43 822 41 65; Delegatura w Skierniewicach, ul. M. Rataja 9, tel. 046 833-64-16 lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek organizacyjnych na stronie www.piorin.gov.pl.