Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie i Mieście Błaszki poprzez zakup lekkiego i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Błaszki

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V ochrona Środowiska Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Tytuł projektu: „Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie i Mieście Błaszki poprzez zakup lekkiego i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla jednostek OSP z terenu gminy Błaszki”

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.01.02-10-0045/15-00

Wartość  całkowita  projektu: 1 023 900,00 zł
Wysokość  wkładu Funduszy Europejskich:  367 326,17 zł

Celem projektu jest wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez  podniesienie sprawności jednostek Ochotniczej Straży  Pożarnej w Błaszkach oraz  Włocinie.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki  zakupowi dwóch specjalistycznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych:  lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Błaszki oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Włocin działających w KSRG. Dzięki realizacji inwestycji wsparty zostanie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy a co za tym idzie nastąpi wzrost efektywności przeciwdziałania zagrożeniom technologicznym i naturalnym oraz ograniczanie ich skutków. Głównym efektem projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz podniesienie  stopnia ochrony środowiska naturalnego. Dzięki zakupowi nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych jednostki będą mogły zrealizować ten cel. Bezpośrednim odbiorcą projektu będą jednostka OSP Błaszki oraz jednostka OSP Włocin zaś odbiorcami pośrednimi mieszkańcy gminy Błaszki. Z racji działania   w ramach struktur KSRG odbiorcami pośrednimi będą również mieszkańcy całego powiatu sieradzkiego oraz województwa łódzkiego.