Ochrona środowiska

Wykaz kart – Ekoportal

Kliknij aby przejść do EKOPORTALU.

Kliknij aby przejść do kart informacyjnych o środowisku Gminy i Miasta Błaszki.


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI


Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych


Decyzje Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Sieradzu w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia:

1. 09.01.0218 r.

POBIERZ

2. 02.03.2018 r.

POBIERZ

3. 27.04.2018 r.

POBIERZ

4. 08.10.2018 r.

5. 26.11.2018 r.

 


Dbaj o czystość i porządek na własnej posesji oraz na przyległych chodnikach

W związku  z art. 5 ust.1 ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) przypominamy, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
– wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie  sanitarnym, porządkowym i technicznym,
– przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,  w przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie uzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomowa
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,
– zbieranie powstałych  na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami
określonymi w regulaminie,
– gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
– uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na  prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie umów lub  dowodów uiszczania opłat  za te usługi.