Niepełnosprawni

INFORMACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZONYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ, ZWANYCH DALEJ „OSOBAMI UPRAWNIONYMI”

Urząd Gminy i Miasta Błaszki informuje, iż w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.  z 2011 roku Nr 209, poz. 1243) udostępnia usługi za pomocą których osoby uprawnione mają możliwość kontaktowania się z Urzędem za pomocą następujących środków:

korzystanie z poczty elektronicznej – urzad@blaszki.pl
za pomocą faksu na numer: (43)829-09-32
osobiście w budynku Urzędu, adres: Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki

Urząd Gminy i Miasta Błaszki zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika po uprzednim zgłoszeniu tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Zgłoszenia można dokonać w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.
Świadczenie dla osoby uprawnionej jest bezpłatne.