Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Ludność od zarania dziejów ma do czynienia z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi zdarzeniami losowymi. Różnorodność zagrożeń czasu pokoju pomimo coraz doskonalszych systemów zabezpieczeń ciągle wzrasta, co więcej możemy tylko przypuszczać jak będą się rozwijały wraz z rozwojem cywilizacyjnym.
Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej oraz ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki (Nr 281/2016 z dnia 09.12.2016 r.) zmienionego zarządzeniem Burmistrza Błaszek (Nr 352/2017 z dnia 10.07.2017r.) powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa w oparciu o Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Błaszki podstawowych warunków ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zagrożeń powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego został stworzony do pomocy Burmistrzowi Błaszek w działaniach mających na celu zapobieganie skutkom żywiołowych oraz ich usuwanie.
Do podstawowych zadań Gminnego Zespół Zarządzania Kryzysowego należy:
Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne gminy i prognozowanie tych zagrożeń.
Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego.
Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.
Wykonywanie innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaproponowanych przez przewodniczącego lub zastępcę Zespołu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.
W skład Gminnego Zespół Zarządzania Kryzysowego wchodzą:
Burmistrz Błaszek przewodniczący zespołu- Karol Rajewski
Sekretarz Gminy Błaszki- z-ca przewodniczącego zespołu- Jacek Walczak
Podinspektor Urzędu Miejskiego w Błaszkach sekretarz zespołu- Anita Skeweres
Komendant Miejsko Gminny OSP RP w Błaszkach członek zespołu-Andrzej Grzelak
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Błaszkach członek zespołu- Iwona Lisiak
Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Błaszkach członek zespołu- Małgorzata Woźniakowska
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach członek zespołu- Stanisław Woźny
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej członek zespołu- Bożena Gonera
Dyrektor Centrum Kultury w Błaszkach członek zespołu- Arkadiusz Kiełbasa
W działaniach Gminnego Zespół Zarządzania Kryzysowego mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.