,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W BŁASZKACH“

0

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Nazwa zadania:

,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W BŁASZKACH“

Wartość  ogólna zadania : 527 724,44 zł

 Wysokość   dofinansowania  z WFOŚiGW:

  • w formie pożyczki: 122 562,00 zł
  • w formie dotacji: 81 707,00 zł

Opis zakresu projektu:

W ramach projektu wykonano ocieplenie stropodachu nad całością budynku administracyjnego, ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnic będących w kontakcie z gruntem i powietrzem zewnętrznym, wymianę starych okien drewnianych na nowe o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K. Zasadniczym elementem zadania była również likwidacja kotłowni węglowej i montaż nowej kotłowni o mocy 114 kW opalanej gazem płynnym, instalacja zbiornika na gaz płynny oraz przyłącza gazu do nowego źródła ciepła, montaż nowej instalacji grzewczej w budynku, nowych rurociągów oraz grzejników      z zaworami i głowicami termostatycznymi . Na projekt składały się również prace polegające na ociepleniu stropodachu budynku Urzędu Miejskiego oraz modernizacja instalacji grzewczej  w budynku, montaż nowych grzejników z zaworami i głowicami termostatycznymi, wykonanie nowych rurociągów c.o na poziomie piwnicy, regulację hydrauliczną instalacji celem dostosowania jej do zmniejszonego  zapotrzebowania na ciepło.

Zapraszamy na stronę www.zainwestujwekologie.pl